Adatkezelési tájékoztató

A www.balancest.hu Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának megkezdésével a Weboldalra látogató, a Weboldalon árajánlatot kérő, valamint a Weboldalon feltüntetett telefonszám és/vagy e-mail cím elérhetőségeken kapcsolatba lépő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldalon keresztül történő árajánlat kérés iránti igényük leadását megelőzően, illetve a Weboldalon feltüntetett telefonszám és/vagy e-mail cím elérhetőségeken való kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1.      Adatkezelő Adatai

 

Név: Tolnay-Juhász Hajnalka EV és Seres R.Judit EV (Balance Esthetics)

Székhely és levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Kossuth L. utca 19.

Adószáma: 48325167-1-33, 48317627-1-33

Nyilvántartási szám: 58633348, 58624814

Nyilvántartó hatóság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Tolnay-Juhász Hajnalka és Seres R.Judit

Elérhetőségeink: Kapcsolat

Telefonszáma: +36 30 333 3085, +36 30 333 3089

E-mail cím: info@balancest.hu

Kapcsolatfelvételi űrlap: Írj nekünk

2. Az Adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok

 

2.1 Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Weboldalon, illetve telefonon keresztül és/vagy e-mailben megadott személyes adatait védelemben részesítse.

Személyes adatainak megadása ugyanakkor nélkülözhetetlen elem annak érdekében, hogy az Adatkezelő a Felhasználó általi megkereséseket teljesíteni tudja.

 

Az Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az általa nyújtott szolgáltatás személyre szabott és legkiemelkedőbb szolgáltatásként kerüljön teljesítésre a Felhasználó részére, valamint azokat az adatokat, amelyek kezeléséhez a Felhasználó hozzájárult.

 

Ennek érvényesülése érdekében Adatkezelő kifejezetten az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) előírtak, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok előírásai mentén jár el (a továbbiakban: Rendelet).

 

Adatkezelő a Rendeletben megfogalmazott követelményrendszernek megfelelően kezeli, tárolja és felhasználja a Felhasználó adatait.

 

2.2. Személyes adatnak minősül a Felhasználó természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosítható, illetve azonosított a Felhasználó, így többek között a név, telefonszám, e-mail cím, lakcím (a továbbiakban: Személyes adat).

 

2.3A Weboldal feladata, hogy a Felhasználó igénybe tudja venni az Adatkezelő szolgáltatásait, azokról teljeskörű tájékoztatást kapjon, referenciákat ismerjen meg, valamint ezek alapján az Adatkezelő szolgáltatásait a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és megküldésével, illetve telefonon vagy e-mail elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépjen az Adatkezelővel a szolgáltatás igénybevétele érdekében. Mindezek teljesülése érdekében az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok korlátozottak, és a szolgáltatás hibátlan és szakszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok kivételével nem kötelezőek.

 

2.4. Az Adatkezelő által kezelt Felhasználói személyes adatokat kizárólag abból a célból ismeri meg, kezeli, gyűjti, illetve használja fel az Adatkezelő, hogy a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó részére a szolgáltatásokat teljesíteni tudja.

 

2.5. A szolgáltatások Adatkezelő általi teljesítése és a szolgáltatás feltételeinek későbbi bizonyítása céljából nélkülözhetetlen adatok a következőek: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím. Esetenként az e-mail cím megadása nélkülözhető az eset sajátos körülményeire tekintettel. A telefonszám feltétlenül fontos arra az esetre, amennyiben bármely probléma, egyeztetés vagy egyéb, a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben álló eset fennálltakor az Adatkezelő rövid úton kapcsolatba tudjon lépni a Felhasználóval. A lakcím a szolgáltatás teljesítési helyének meghatározása érdekében nélkülözhetetlen. Adatkezelő biztosítja, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó legalapvetőbb és nélkülözhetetlen személyes adatai legyenek általa kezelve. A Felhasználó által megadott személyes adatok bármikor módosíthatóak.

 

2.6. Az adatkezelésre az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Felhasználói nyilatkozat alapján kerül sor, amelyet az egyedi szolgáltatás igénybevételével ad meg a Felhasználó az Adatkezelő számára.

 

2.7. Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat, azok valóságtartalmát, valódiságát nem jogosult ellenőrizni. A megadott személyes adatok megfelelősségéért, helyességéért, valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel, e körben felelősséget vállal továbbá azért is, miszerint a megadott telefonszámról és/vagy e-mail címről kizárólag a Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást.

 

2.8. Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó személyes adatai biztonságban legyenek, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen, de nem kizárólagosan a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő mindezek betartása érdekében megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket végez.

 

2.9. Felhasználó szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatok kezelése során az Adatkezelő önálló adatkezelőként jár el. Az adatkezeléshez történő Felhasználói hozzájárulás az egyedi szolgáltatás igénybevételével, megrendelésével történik.

 

2.10. Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételétől számítottan a szolgáltatás teljeskörű teljesítésének napjáig tart. Az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulása lapján történhet meg. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az Adatkezelő köteles 5 (öt) évig megőrizni, továbbá azon adatokat, amelyek számviteli bizonylatban megjelennek, az Adatkezelő köteles 8 (nyolc) évig megőrizni a vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

 

2.11. Adatkezelő nem jogosult harmadik személy(ek)nek vagy szerv(ek)nek a Felhasználó személyes adatait értékesíteni, továbbítani.

3.      Kapcsolatfelvételi Űrlap, ajánlat

 

 

3.1. A Weboldalon az Írj nekünk oldalon keresztül történő üzenet megküldésével a Felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait kezelje, tárolja, illetve a szolgáltatás teljesítése érdekében felhasználja.

 

4.      Kattintási Út Elemzése, Cookies

 

4.1. A Weboldal az IP-címeket (számítógép internetes címe) naplózza annak érdekében, hogy nyomon kövesse az Adatkezelő a Felhasználó tevékenységét, miközben Felhasználó megőrzi a névtelenségét. Az így felmerülő adatokat meghatározott statisztikák vizsgálata miatt elemzi az Adatkezelő. Az aktuális IP-címeket kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor csatolja az Adatkezelő a Felhasználóhoz.

 

4.2. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon keresztül nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

4.3. A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó erre vonatkozó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a Weboldalra történő látogatáskor, illetve elhagyáskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő rendelkezik hozzáférési jogosultsággal. Ezen adatok különböző technológiák (cookies, beacons, naplófájlok) alkalmazásával gyűjthetőek.

 

4.4. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

  • 4.4.1. Cookies: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére és arra vonatkozó információkat tartalmaznak. 
  • 4.4.2. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe, a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a Weboldalon megnézett tartalmak.

4.5. Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a Weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

4.6. A Weboldal által használt cookies:

  1. a) Átmeneti (session) cookies: a session cookies a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek, arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  2. b) Állandó (persistent) cookies: állandó cookies-t is használ a Weboldal a jobb Felhasználói élmény érdekében, melyek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőben milyen beállítást alkalmaz.
  3. c) Biztonsági cookies: a Weboldalra történő látogatás és azon történő böngészés során a Felhasználó biztonságára szolgál.


4.7. Az Adatkezelő a naplózott adatokat az utolsó Weboldalra látogatás dátumának kivételével, amelyet a rendszer automatikusan felülír, a naplózás időpontjától számított 6 (hat) hónapig tárolja.

 

4.8. Adatkezelő a Weboldal biztonságáról, a Weboldalon megadott Felhasználói személyes adatok titkosságáról folyamatosan gondoskodik, ennek érdekében a biztonsági óvintézkedéseket naprakészen tartja, azokat folyamatosan frissíti a legújabb technológiáknak megfelelően.

5.      Felhasználói Jogok, Jogérvényesítési Lehetőségek

 

5.1. Az Adatkezelő a Felhasználó kifejezett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt Felhasználói személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a Felhasználó ezirányú írásbeli megkeresését követő 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol a Felhasználó részére.

 

5.2. Az Adatkezelő a Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit nem rögzíti, arról hangfelvételt nem készít, nem tárol.

 

5.3. Felhasználó jogosult kérni az általa megadott személyes adatainak a helyesbítését, kijavítását, megjelölve egyidejűleg a helyes adatokat, a személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést, kijavítást haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában.

 

5.4. Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak törlését vagy részbeni vagy egészbeni zárolását e-mailben vagy postai úton ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő ilyen esetben köteles törölni a Felhasználó személyes adatait a nyilvántartásából, és gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről egyidejűleg. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot abban az esetben, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

5.5. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kijavítás, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli az Adatkezelő ezen kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatni a Felhasználóit a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

5.6. A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve: kötelező adatkezelés esete); ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve a fenti határidőt az Adatkezelő elmulasztja, úgy a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

6.      Egyéb Rendelkezések

 

6.1. Adatkezelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa az érintettek előzetes értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

6.2. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. december 01. napjától érvényes és hatályos.